Code PHP Xuất Giờ Phút Giây Từ Số Giây

function nv_number2time( $number )
{
     global $lang_global;
 
     $h = 0;
    $m = 0;
    $s = 0;
 
    $tmp = $number % 3600;
    $h = ( $number - $tmp ) / 3600;
 
    $tmp = ( $number - $h * 3600 ) % 60;
    $m = ( $number - $h * 3600 - $tmp ) / 60;
 
    $s = $number - ( $h * 3600 + $m * 60 );
 
    if( $h < 10 ) $h = '0' . $h;
    if( $m < 10 ) $m = '0' . $m;
    if( $s < 10 ) $s = '0' . $s;
 
    return $h . ' ' . $lang_global['hour'] . ' ' . $m . ' ' . $lang_global['min'] . ' ' . $s . ' ' . $lang_global['sec'];
}
Từ khóa: code mẫu
      1 Bình luận
Chia sẻ:

Khắc phục lỗi RSS trên NukeViet các phiên bản

 
 
Đăng ký nhận bản tin
 

Hãy để lại email của bạn, tôi sẽ thông báo với bạn khi có bài viết mới nhất.